പാലിയം സമരം

പാലിയം സമരം

ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം

ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം

1957ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി രാജീവ്
സമുന്നതരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അക്കാദമിക് പണ്ഡിതരും ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയെക്കുറിച്ചും അത് കേരളീയ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും എഴുതുന്നു.
സാധാരണ വില ₹240.00 പ്രത്യേക വില ₹216.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126201990
3rd
256
2017
-
MALAYALAM
1957-ലെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, വ്യാവസായിക മേഖലകളിലുണ്ടാക്കിയവികാസം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. കേരളം ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയായതിന്റെ തുടക്കം അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. സമുന്നതരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അക്കാദമിക് പണ്ഡിതരും ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയെക്കുറിച്ചും അത് കേരളീയ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും എഴുതുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:1957ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്