ലോകങ്ങളുടെ യുദ്ധം ( ON RE-PRINT PROCESS )

ലോകങ്ങളുടെ യുദ്ധം ( ON RE-PRINT PROCESS )

101 ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രൊഫ. എസ് ശിവദാസ്‌
സാമൂഹ്യ പരിണാമങ്ങളെ ത്വരിതവല്‍ക്കരിച്ച ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതീവ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. നിത്യജീവിതത്തില്‍ പരിചിതമായി മാറിയ വിഷയങ്ങളെയും കഥകളെയും വസ്തുക്കളെയും മുന്‍നിറുത്തിയാണ് പ്രൊഫ. എസ് ശിവദാസ് 101 ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രസകരമായ വായനാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കൃതി.
സാധാരണ വില ₹370.00 പ്രത്യേക വില ₹333.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126206377
3rd
304
2021
Children's Literature
-
Malayalam
സാമൂഹ്യ പരിണാമങ്ങളെ ത്വരിതവല്‍ക്കരിച്ച ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതീവ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. നിത്യജീവിതത്തില്‍ പരിചിതമായി മാറിയ വിഷയങ്ങളെയും കഥകളെയും വസ്തുക്കളെയും മുന്‍നിറുത്തിയാണ് പ്രൊഫ. എസ് ശിവദാസ് 101 ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രസകരമായ വായനാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:101 ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്