100 കുസൃതിക്കണക്കുകള്‍

100 കുസൃതിക്കണക്കുകള്‍

കുട്ടികളുടെ ഭഗത്‌സിങ്‌

കുട്ടികളുടെ ഭഗത്‌സിങ്‌

101 നല്ല നാടന്‍ കഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രൊഫ. എസ് ശിവദാസ്‌
കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും രസിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നൂറ്റൊന്നു നല്ല നാടന്‍ കഥകള്‍.
സാധാരണ വില ₹360.00 പ്രത്യേക വില ₹324.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789385018015
6th
296
2022
BALASAHITHYAM
MALAYALAM
കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും രസിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നൂറ്റൊന്നു നല്ല നാടന്‍ കഥകള്‍. പ്രൊഫ. എസ് ശിവദാസിന്റെ ലളിതസുന്ദരമായ പുനരാഖ്യാനം. കുട്ടികളുടെ ഭാവനയും സാഹിത്യാഭിരുചിയും ഭാഷാശേഷിയും മൂല്യബോധവും വളര്‍ത്താനുതകുന്ന മനോഹരമായ കഥാസമാഹാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:101 നല്ല നാടന്‍ കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്