ഉത്തരാധുനികത

ഉത്തരാധുനികത

മലക്കുകളുടെ കണക്കു പുസ്തകം

മലക്കുകളുടെ കണക്കു പുസ്തകം

100 കുസൃതിക്കണക്കുകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എം ആര്‍ സി നായര്‍
ഗണിതത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ ആകര്‍ഷിക്കാനും അതുവഴി ഗണിതം ആസ്വാദ്യമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒറ്റമൂലികള്‍.
₹100.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126206520
5th
72
2022
-
MALAYALAM
ഗണിതത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ ആകര്‍ഷിക്കാനും അതുവഴി ഗണിതം ആസ്വാദ്യമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒറ്റമൂലികള്‍. യുക്തിചിന്ത,ഭാവന, ഓര്‍മശക്തി, നിരീക്ഷണപാടവം തുടങ്ങിയവ വളര്‍ത്താന്‍ സഹായകമാവുന്ന കുസൃതിക്കണക്കുകള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:100 കുസൃതിക്കണക്കുകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്