Untitled Document
     
Nn ]n-tjgvkv  

1973 sk]vXw-_À 23 \v {]hÀ¯-\-am-cw-`n-¨p. 2000þtesd ]pkvX-I-§Ä ]pd-¯n-d¡n hnÚm-\-Ip-Xp-In-I-fmb s]mXp-hm-b-\-¡m-scbpw hnZymÀ°n-I-sfbpw cmjv{So-b-þ-km-aq-ly-þ-kmw-kvIm-cnI {]hÀ¯-I-sc-bp-ap-t±-in¨v ]pXnb kvIoap-IÄ Bhn-jv¡-cn¨v {]hÀ¯n-¡p-¶p.

kmaq-ly-\o-Xn¡pw P\m-[n-]-Xy-¯n-\pw-th-­n-bpÅ _lp-P-\-ap-t¶-ä-§Ä¡p Icp-¯p-]-I-cp-I-sb¶ e£y-t¯msS bi-È-co-c-\mb C Fw Fknsâ ap³ssI-bn-emWv Nn´ ]»n-tjgvkv Øm]n-¡-s¸-«-Xv. kmaq-ly-þ-kmw-kvIm-cn-I-þ-cm-jv{Sob {]iv\-§sf P\-]-£-¯p-\n¶p hne-bn-cp-¯¶ IrXn-I-fn-eqsS ae-bmf {]km-[-\-cw-K¯v Nn´ thdn« km¶n-[y-a-dn-bn-¨p. temI-cm-jv{So-b-¯nse hgn-¯n-c-hp-Ifpw hniz-km-ln-Xy-¯nse A\-izc cXv\-§fpw ]T-\-þ-hn-i-I-e-\-§-fmbpw ]cn-`m-j-bmbpw Nn´ ae-bmf hmb-\m-tem-I-¯n\v ]cn-N-b-s¸-Sp-¯n. em`w am{Xw e£y-an-Sp¶ {]km-[\ kwkvIm-c-¯n\p _Z-em-bn, tIc-f-¯nsâ \thm-°m\ ]mc-¼-cys¯ apt¶m«p sIm­p-t]m-Ip¶ ]ptcm-K-a-\-hm-b-\-bv¡p-th­n Nn´ \ne-sIm-­p.

sshhn-[y-h¡-c-W-¯n-eq-sSbpw B[p-\n-I-h¡-c-W-¯n-eq-sSbpw ae-bmf {]km-[-\-tem-I-¯nsâ apJy-[m-c-bn Nn´ Øm\-ap-d-¸n-¨p-I-gn-ªp. sshÚm-\nI kmln-Xy-¯nsâ ANpw-_nX taJ-e-IÄ ae-bm-f-hm-b-\-¡mÀ¡v A\p-`-h-th-Zy-am-¡p¶hbmWv Nn´-bpsS ]pXnb kvIoap-IÄ. BtKm-f-h¡cW Ime-¯nsâ apJ-ap-{Z-bmb It¼m-f-X-{´-§-tfmSv FXn-cn-«p-\n¡m³ anIhpw B[p-\n-I-h¡-c-Whpw {Inbm-ß-I-amb ]p¯-\m-i-b-§fpw Nn´sb klm-bn-¡p-¶p. "{]Xn-_-²-X-tbm-sSm¸w {]^-j-W-enkw' F¶-XmWv Nn´-bpsS ]pXnb kao-]-\w. sshÚm-\nI kmln-Xy-¯nepw _me-km-ln-Xy-¯nepw Nn´ \S-¯p¶ Nph-Sp-h-bv]p-IÄ AXp km£y-s¸-Sp-¯p-¶p.